Skip to content
945 18 70 40 tokieder@tokieder.eus

2020-21 MATRIKULAZIOA – MATRICULACION 2020-21

2020-21 MATRIKULAZIOA

Ordutegia:

GOIZEKO ORDUTEGIA: 9:30-11:00

ARRATSALDEKO  ORDUTEGIA: 15:00-17:00 (asteazkenak izan ezik).

Egutegia:

*Eskabideak eta egiaztagiriak aurkeztea:

On-line: 2020ko urtarrilaren 27tik otsailaren 6ko 24:00etara arte

Ikastetxean: 2020ko urtarrilaren 27tik otsailaren 7ra bitartean

 

*Eskatzaileen zerrenda argitaratzea: 2020ko otsailaren 25a

*Behin-behineko zerrendak argitaratzea: 2020ko martxoaren 17a

*Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egitea: 2020ko martxoaren 25era arte

*Eskabidean atzera egitea: 2020ko martxoaren 25era arte

*Behin betiko zerrendak argitaratzea: 2020ko martxoaren 31a

*Lurralde-ordezkariek esleitutako plazen zerrendak argitaratzea: 2020ko apirilaren 21a

*Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzea: 2020ko apirilaren 30era arte

*Ordezkariek esleitutako plazei uko egitea: 2020ko maiatzaren 5era arte

*Itxarote-zerrendaren iraunaldia: 2020ko irailaren 18ra arte

 Derrigorrezko dokumentazioa:

-Ikaslearen familia-liburuko fotokopia, edo jaiotza-agiria.

– Eskaera egiten duen pertsonari dagokion familia-liburuko fotokopia: aita, ama; edo ikaslearen

legezko tutorea dela ziurtatzen duen agiria.

– Eskabidea egiten duen lagunaren NANaren edo AIZren fotokopia: aitarena edo amarena, edo

legezko tutorearena.

-– Familiaren bizilekuaren ziurtagiria (ikaslearena, aitarena, amarena, edo tutorearena), gehienez

hiru hilabeteko antzinatasunekoa eta Udalak egindakoa.

Kontsulta:

«Ikasgunea» (https://ikasgunea.euskadi.eus)

MATRICULACION 2020-21

Horario:

MAÑANA: 9:30-11:00

TARDE: 15:00-17:00 (excepto los miércoles)

Calendario:

*Entrega de solicitudes y documentación acreditativa:

    On-line:  del 27 de enero al 6 de febrero de 2020, hasta las 24:00 horas

    En el centro educativo: del 27 de enero al 7 de febrero de 2020

*Publicación del listado de solicitantes: 25 de febrero de 2020

*Publicación de listas provisionales: 17 de marzo de 2020

*Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 25 de marzo de 2020

*Desistimiento de la solicitud: hasta el 25 de marzo de 2020

*Publicación de listas definitivas: 31 de marzo de 2020

*Publicación de las listas de las plazas adjudicadas por los Delegados y Delegadas Territoriales: 21 de abril de 2020

*Recursos de alzada a las listas definitivas: hasta el 30 de abril de 2020

*Renuncia a las plazas adjudicadas por los Delegados y las Delegadas: hasta el 5 de mayo de 2020

*Vigencia de la lista de espera: hasta el 18 de septiembre de 2020.

Documentación obligatoria:

-Fotocopia de la hoja del libro de familia del alumno o alumna, o certificado de nacimiento.

– Fotocopia del libro de familia correspondiente a la persona que cursa la solicitud: padre,

madre; o documento acreditativo de que dicha persona es tutora legal del alumno o la alumna.

-Fotocopia del DNI o NIE del padre, madre o persona tutora que realiza la solicitud.

-Certificación del domicilio familiar (del alumno o alumna, del padre, la madre o la persona

tutora), expedido por el Ayuntamiento con una antigüedad máxima de tres meses.

Consulta:

«Ikasgunea» (https://ikasgunea.euskadi.eus).